fbpx
FLIC ICONS
FLIC ICONS
FLIC ICONS
FLIC ICONS

Όροι Χρήσης FLAGINLIFE.GR

Η εταιρεία με την επωνυμία «FLAG IN LIFE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αλωπεκής αρ. 21 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), μέσω του δικτυακού τόπου www.flaginlife.gr παρέχει τις υπηρεσίες της, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους οι εκάστοτε επισκέπτες/τριες/χρήστες/στριες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση του site και των υπηρεσιών, μόνον εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.

Η χρήση του site από τoυς επισκέπτες/τριες/χρήστες/στριες συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο site.

  1. Δηλώσεις – Ευθύνη των επισκεπτών/τριών/χρηστών/στριών

Οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/στριες κατανοούν, συμφωνούν και δηλώνουν, ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το site για ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μετάδοση ή διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που μπορεί να είναι παράνομο, παραπλανητικό, απειλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, ρατσιστικό, ψευδές, να παραβιάζει την προσωπικότητα, την ιδιωτική ζωή,  τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να προκαλέσουν βλάβη, καταστροφή ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα και εν γένει περιεχομένου που να παραβιάζει την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/στριες κατανοούν και αποδέχονται ότι το περιεχόμενο αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου του να ελέγχεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και μπορεί να δημοσιεύεται χωρίς προηγούμενο έλεγχο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία δεν εγγυάται την ακρίβεια, νομιμότητα ή ποιότητα αυτού του περιεχομένου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να απομακρύνει εκ των υστέρων οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει αναρτηθεί, δημοσιευθεί από τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/στριες το οποίο παραβαίνει την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τους παρόντες όρους. Οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/στριες έχουν την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να αποζημιώσουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για οποιαδήποτε τυχόν ζημία υποστεί εξαιτίας αθέμιτης ή κακής χρήσης τoυ site κατά τα προαναφερόμενα.

  1. Δηλώσεις – Ευθύνη ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και υπό την επιφύλαξη τυχόν σφαλμάτων που οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή/και δυσεπίλυτων τεχνικών προβλημάτων, δηλώνει ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο site να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, χωρίς όμως να φέρει ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητά τους.

Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο του site αποτελούν προσφορά προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/στριες και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν οποιαδήποτε παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια ή μη οποιασδήποτε πράξης. Οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/στριες καλούνται να  αξιολογήσουν και να ενεργήσουν κατά την κρίση και τη διακριτική τους ευχέρεια, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

  1. Μη ύπαρξη ευθύνης ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του site θα είναι συνεχής, χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα ή οποιουδήποτε άλλου είδους τεχνικά προβλήματα και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του site. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτό τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/τριών/χρηστών/στριών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, πληρότητα ή διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνουν οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες και σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Επίσης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν καταστροφές, οι οποίες μπορεί να προκληθούν  από την πρόσβαση και χρήση του site της.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως ή για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, αποθετική) ή δαπάνες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από την επίσκεψη, λειτουργία ή μη, την πρόσβαση,  χρήση ή  πλοήγηση στο site της ή από τη φόρτωση (download) υλικού, κειμένου, και λοιπών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν από ιούς (viruses), λάθη στο πρόγραμμα (bugs), από ανθρώπινο παράγοντα, από οποιοδήποτε σύστημα ή εξάρτημα υπολογιστών (hardware), λογισμικό (software), δυσλειτουργία προγράμματος ή οποιοδήποτε άλλο λάθος, παράλειψη ή καθυστέρηση στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

  1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, φορέων, κ.λ.π.) τα  πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, σχεδίων, γραφικών, προγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά των αρχείων, σημάτων, λογοτύπων, μορφής (lay-out) του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα ονόματα  που δίνονται στις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τα λογότυπα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο site αποτελούν είτε κατοχυρωμένα σήματα είτε ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα του site και των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσω αυτού και προστατεύονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις περί σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Κατά συνέπεια, κανένα εκ των ανωτέρω στοιχείων, δεν μπορεί να αποτελέσει ολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, τροποποίησης, διανομής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, μετάδοσης,  διανομής ή εκχώρησης αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης του περιεχομένου του site με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιοδήποτε σκοπό και απαγορεύεται ρητά, εκτός αν δοθεί προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες συνιστούν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η οποία δικαιούται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας (θετικής και αποθετικής) που τυχόν υποστεί, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

  1. «Σύνδεσμοι» (links) προς λοιπές ιστοσελίδες

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων (websites) και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/στριες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παροχή των συνδέσμων στο site γίνεται για λόγους διευκόλυνσης των επισκεπτών/τριών/χρηστών/στριών και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν ενστερνίζεται και δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων ή των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει.

  1. Τροποποιήσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/στριες παρακαλούνται να ελέγχουν το περιεχόμενο των όρων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του site ή/και των υπηρεσιών ακόμα και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους των επισκεπτών/τριών/χρηστών/στριών αποδοχή των τροποποιημένων όρων χρήσης.

  1.  NEWSLETTER

Προκειμένου ο χρήστης να εγγραφεί στα newsletters του  site  πρέπει να καταχωρήσει μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή newsletters και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους χρήστες του  site.

  1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων των επισκεπτών/τριών/χρηστών/στριών διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

  1. Χρήση Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης του site και αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή κάθε χρήστη/στριας/επισκέπτη/επισκέπτριας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή, ούτα στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν, ούτε καταγράφουν το προφίλ του συστήματός σας, ούτε συλλέγουν πληροφορίες από το σκληρό σας δίσκο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν χρησιμοποιεί τα cookies για να αποθηκεύσει διευθύνσεις ή οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Cookies βρίσκονται στην Πολιτική Cookies.

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης του site καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις και τροποποιούνται μόνον εγγράφως. Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου δεν θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος των λοιπών όρων.

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση του site, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.